LOKALNI RAZVOJ

Imajuću u vidu Evropske integracije država Jugoistostočne Evrope,
Attornnika® - Patent učestvuje u projektima koje finansira Evropska unija. Ti projekti su fokusirani ka poboljšanju lokalnog razvoja srpskih regiona. Edukacija je vrlo važan segment u delovanju Attornnike® - Patent u funkciji lokalnog razvoja. Kroz predavanja u vezi praktične primene vidova intelektulne svojine postižu se odlični rezultati u usmeravanju lokalnog stanovništva ka inventivnosti i kreativnosti na profitnoj osnovi. Predavanja su koncipirana na dugogodišnjoj sudskoj praksi u sporovima radi povrede prava intelektualne svojine, iskustava po pitanju plasmana i marketinga proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu.